Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 , reprezentowanym przez Renatę Chwedoruk – dyrektora placówki.

 • Kontakt z inspektorem ochrony danych, Ewelina Noga tel. 22/ 277 47 19 , możliwy jest pod adresem email: iod@um.warszawa.pl należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji;
 • Administrator Państwa danych osobowych przetwarza je na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy;
 2. 6 ust. 1 lit a RODO czyli zgody na przetwarzanie innych danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacji, w tym dane do kontaktu;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. Pozyskania odpowiedniego pracownika poprzez podpisanie z nim umowy o pracę;
 2. Kontaktu z kandydatem do pracy;
 • Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: Dyrektor placówki, pracownik działu kadr;
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 przez 3 miesiące po zakończonej rekrutacji.
 • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 


partnerzy
Miejski park krajobrazowy w otwocku Związek harcerstwa polskiego MOPS Parafia miedzeszyn Dzielnica wawer Służba zdrowia Poradnia Pedagogiczno psychologiczna WAWER Straż Miejska Policja

Kontakt

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Dr Grzegorza Maja

Adres
ul. Patriotów 90
04-844 Warszawa
Email
E-mail: mow3@eduwarszawa.pl
Telefon
Tel: tel / fax : +48 22 872 92 97

O nas

Ośrodek prowadzi zintegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zapewniającą właściwe warunki rozwojowo – wychowawcze, resocjalizację i socjalizację wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego życia.

Więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: vertesdesign.pl