WSPÓŁPRACA

MOW NR 3 WSPÓŁPRACUJE Z :

PORADNIĄ PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNĄ NR 17 :

Współpraca polega na wspieraniu kadry placówki w pracy z dzieckiem poprzez wydawanie zaleceń do indywidualnej pracy z wychowankiem, biorąc pod uwagę jego potrzeby i dysfunkcje. Poradnia jest odpowiedzialna za wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, które uwzględniają w/w zalecenia do pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Placówka podczas pracy z dzieckiem może korzystać z pełnej oferty zajęć prowadzonych w poradni.

Z POLICJĄ:

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na: powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające, alkohol czy niebezpieczne narzędzia. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie realizacji zadań profilaktycznych, interwencyjnych i prewencyjnych.
W ramach współpracy MOW nr 3 a policją placówka organizuje:
1. spotkania z zaproszonymi specjalistami z referatu do spraw nieletnich i patologii,
2. spotkania tematyczne młodzieży z funkcjonariuszami policji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich za popełniane czyny karalne, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,
3. czynności w związku ze zgłoszeniem przez placówkę zdarzeń na terenie ośrodka wypełniających znamiona przestępstwa oraz stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów lub personelu placówki lub wymagające wsparcia funkcjonariuszy,
4. działania prewencyjne mające na celu wsparcie kadry pedagogicznej w rozwiązywaniu wyjątkowo trudnych sytuacji wychowawczych.

ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ:

Podstawowymi działaniami podejmowanymi na wniosek placówki przez straż miejską są:
1. prowadzenie działalności informacyjnej i profilaktycznej czyli dostarczenie informacji na temat istniejących zagrożeń oraz skutków podejmowania zachowań ryzykownych przez wychowanków,
2. prowadzenie działalności edukacyjnej.

Z KURATORAMI ZAWODOWYMI I SPOŁECZNYMI:

Współpracę z kuratorami sądowymi prowadzą pracownicy pedagogiczni placówki. W jej ramach kuratorzy dzielą się wiedzą i świadczą pomoc w:
1. przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych
2. wymiany informacji na temat ucznia
3. wymiany danych dotyczących ucznia i jego środowiska, a w szczególności dotyczących warunków wychowawczych, sytuacji bytowej rodziny, sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowanych oddziaływań wychowawczych.

Z SĄDAMI REJONOWYMI ORZEKAJACYMI W SPRAWACH NIELETNICH:

W ramach współpracy z sądami rodzinnymi placówka podejmuje następujące działania:
1. na wniosek sądu placówka przygotowuje okresowe opinie na temat postępów dydaktycznych i wychowawczych podopiecznych,
2. sporządza pisemne wnioski z o udzielenie urlopowania wychowankom,
3. na wezwanie sądu placówka uczestniczy w posiedzeniach sądowych w sprawach wychowanków,
4. współdziała z sędziami w okresie trwania postępowania wykonawczego w kwestii stosowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
Wszelkie podejmowane przez placówkę działania w ramach współpracy z sądem rodzinnym wynikają z bieżących potrzeb nieletnich oraz sytuacji życiowej w jakiej się znaleźli.

Z PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA:

Współpraca polega na organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą przebywającymi w placówce. W placówce funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej.
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad wychowankami obejmuje:
1. testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, niezdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad, przez zastosowanie szybkich metod badania,
2. postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych w tym teście (postępowanie poprzesiewowe),
3. profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) w zakresie indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju uczniów,
4. profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktykę próchnicy zębów,
5. udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
6. monitorowanie realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych,
7. edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Z PARAFIĄ RZYMSKOKATOLICKĄ MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY WARSZAWA MIEDZESZYN:

1. udział Księdza Proboszcza w uroczystościach obchodzonych w placówce,
2. udzielanie wychowankom sakramentów,
3. organizowanie pomocy rzeczowej wychowankom przebywającym w placówce,
4. opracowywanie przez wychowanków oprawy artystycznej i muzycznej Mszy Świętych, Świąt religijnych.

Z MIEJSKIMI OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ, POWIATOWYMI CENTRAMI POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ LUB CENTRAMI POMOCY RODZINIE WŁAŚCIWYMI DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH:

Nasza placówka na bieżąco współpracuje z instytucjami, których statutowymi zadaniami są m. in. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, wsparcia szeroko rozumianego, rodzinom znajdującym się w trudnej lub kryzysowej sytuacji socjalnej, materialnej lub emocjonalnej.
Współpraca naszej placówki z w/w instytucjami polega na:
1. systematycznych kontaktach kadry pedagogicznej z pracownikami socjalnymi w kwestiach konieczności wsparcia i pomocy rodzinom naszych wychowanków,
2. systematycznych kontaktach kadry pedagogicznej z asystentami rodzin, podejmowanie wspólnej pracy w ramach procesu wspierania i pedagogizacji rodziców naszych podopiecznych,
3. monitorowaniu realizacji przygotowania procesu usamodzielnienia wychowanków, którzy przystąpią do tego procesu ze względu na pełnoletniość i opuszczenie placówki,

ZE ZWIĄZKIEM HARCERSTWA POLSKIEGO:

W placówce od kilku lat działa 244 Drużyna Harcerska „Patrioci” funkcjonująca w ramach szczepu Drużyn „Nieprzetartego Szlaku” Komendy Hufca Warszawa Praca Południe. Ideologia harcerstwa, to przede wszystkim rozwijanie w podopiecznych szacunku dla drugiego człowieka, niesienia mu pomocy oraz uwrażliwiania na jego potrzeby jak również kreowanie postawy patriotycznej i oddania dla swojego kraju. Szczep drużyn „Nieprzetartego Szlaku” zrzesza dzieci i młodzież niepełnosprawną a przynależność naszych wychowanków do tej struktury oraz kontakt z innymi harcerzami uwrażliwia ich, uczy tolerancji i wzbudza potrzebę niesienia pomocy.
W ramach struktur ZHP nasi wychowankowie biorą udział w zgrupowaniach, odprawach, i imprezach. W roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyliśmy w:
1. w inauguracji roku harcerskiego,
2. posiedzeniu Rady Przyjaciół,
3. przeglądzie artystycznym Drużyn ZHP,
4. Betlejemskim Światełku Pokoju,
5. Uczestniczymy w innych równych akcjach organizowanych przez ZHP.
Prowadzany w ramach ośrodka kronikę 244 DH „Patrioci”. Co roku w placówce organizujemy dla środowiska drużyn „Nieprzetartego Szlaku” imprezę sportowo – rekreacyjną „Sport i Zabawa”, która ma na celu integrację środowiska harcerzy niepełnosprawnych, jak również rekreację i wspólną zabawę.

Z MAZOWIECKIM PARKIEM KRAJOBRAZOWYM:
Od kilku lat uczniowie pod opieką nauczyciela biologa – geografa korzystają z oferty edukacyjnej Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, dzięki czemu możliwe jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, a także zaangażowanie uczniów w pracę na rzecz ochrony środowiska i kształtowanie w nich postawy proekologicznej oraz uwrażliwienie wychowanków na piękno przyrody. Ważnym aspektem tej współpracy jest udział wychowanków w grach i zabawach tematycznych kształtujących postawy pro-ekologiczne wśród wychowanków oraz sprzyja obcowaniu z przyrodą.
Wychowankowie w zeszłym roku szkolnym w ramach oferty Zarządu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego uczestniczyli w:
1. corocznej akcji sprzątania świata na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, akcji tej towarzyszyły pogadanki, zabawy i konkursy,
2. konkursach organizowanych przez Mazowiecki Park Krajobrazowy ( I etap- szkolny, II etap- w siedzibie zarządu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego),
3. corocznym konkursie ogólnopolskim ” Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
4. konkursach plastycznych i wiedzy przyrodniczej,
5. wycieczkach pieszych i rowerowych po Mazowieckim Parku Krajobrazowym,
6. prelekcjach na temat fauny i flory (co roku na zaproszenie pracowników Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wychowankowie uczestniczą w prelekcjach i prezentacjach o tematyce przyrodniczej. Ta forma przekazywania wiedzy jest niezwykle interesująca dla wychowanków).


partnerzy
Miejski park krajobrazowy w otwocku Związek harcerstwa polskiego MOPS Parafia miedzeszyn Dzielnica wawer Służba zdrowia Poradnia Pedagogiczno psychologiczna WAWER Straż Miejska Policja

Kontakt

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Dr Grzegorza Maja

Adres
ul. Patriotów 90
04-844 Warszawa
Email
E-mail: mow3@eduwarszawa.pl
Telefon
Tel: tel / fax : +48 22 872 92 97

O nas

Ośrodek prowadzi zintegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zapewniającą właściwe warunki rozwojowo – wychowawcze, resocjalizację i socjalizację wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego życia.

Więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: vertesdesign.pl